NARUTO×BORUTO富士隱葉村

NARUTO×BORUTO富士木葉隱村

2019年7月26日星期五,富士急樂園非常受歡迎的忍者動漫NARUTO-Naruto-“
“BORUTO- 螺栓 -NARUTO下一代主題區域
“NARUTO×BORUTO富士木葉隱村是開放的。
螺栓住忍讓我們體驗世界!